Juridische Info/Disclaimer

Alle publicaties en informatie op deze site dienen uitsluitend ter informatie. Het Landbouwkrediet geeft evenwel noch garanties wat de volledigheid, exactheid en actualiteit betreft,noch enige expliciete of impliciete garantie. De website wordt naar best vermogen en op geregelde tijdstippen bijgewerkt.
De inhoud van deze website kan op geen enkel ogenblik het eigen onderzoek van de lezer alsmede diens technisch en/of zakelijk oordeel vervangen. De informatie op deze site kan geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van ongeacht welke bank- of verzekeringsdiensten- of producten (inclusief enig financieel instrument). De informatie kan tevens niet aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en wordt best alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies.

Voor een aanbod en/of voor enig dergelijk professioneel advies kan u zich steeds wenden tot de agentschappen van het Landbouwkrediet.

De op deze site verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht en is enkel op eigen risico van de lezer vanuit andere rechtsgebieden toegankelijk.

Enkel in geval van opzet en/of zware fout kan de aansprakelijkheid van het Landbouwkrediet voor enigerlei schade die het gevolg zou zijn van de consultatie en/of het gebruik van de informatie op deze website, worden ingeroepen.

Copyright

Iedere volledige of gedeeltelijke weergave, reproductie en /of ‘downloading’ van enige informatie en/of publicatie op deze website in ongeacht welke vorm (fotokopie, foto, microfilm, magneetband, diskette of langs andere elektronische weg) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur of diens rechthebbenden, is verboden.